torsdag 29 mars 2012

Denna blogg har flyttat!

Vi har flyttat. Denna blogg finns nu på http://malmovanstern.v-blog.se. Vi ses där - i ett snyggare format, med mer kommentarsfunktioner och fler inlägg!

Med vänliga hälsningar vänsterpartisterna i Malmös kommunpolitik

måndag 26 mars 2012

Skånes universitetssjukhus i motvind från börjanSammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund har inom flera verksamheter blivit en vårdpolitisk katastrof. Mycket gick snett redan från början. Konstruktionen har bjudit in till toppstyrning och nya revirstrider i stället för ett bland de anställda förankrat förändrings- och utvecklingsarbete. Resultatet har blivit utarmning av personal och resurser i bägge städerna. Kliniker har splittrats, nyckelpersoner har sagt upp sig och verksamheten har snabbt försämrats inom flera områden. Kompetensflykten från ögonkliniken är kanske det värsta, men långt ifrån det enda exemplet. Flera klinikchefer har offentligt yttrat att de inte längre kan garantera patientsäkerheten. Sammanslagningen underlättas inte heller av att SUS dras med ett orimligt stort sparbeting på 450 mkr, som ska hämtas hem innan september 2012. För att sammanslagningen ska lyckas måste fler resurser tillföras, inte färre.
Förändringen genomfördes inte med tillräcklig delaktighet från professionen ute i verksamheten. Den byråkratiska överbyggnad, som skapades med fusionen, började snart formulera egna agendor, t.ex. att flytta all traumavård till Malmö eller att bygga ett helt nytt sjukhus eftersom kulturskillnaderna mellan de två befintliga ansågs vara så stora att det skulle ta 10-20 år att integrera dem. Med hjälp av konceptet ”härska genom att söndra” reducerades sjukvårdsfrågorna till en ovärdig dragkamp mellan Malmö och Lund. Detta är djupt olyckligt och SUS har svårt att ta sig ur denna konfliktsituation.

Nytänkande behövs
För att undvika att klyftorna växer sig ännu större måste helt nya initiativ tas, annars hamnar ledningen snart i så komplexa problem att personalen blir motarbetare och inte medarbetare, patienternas säkerhet försämras och kvalitén i hela verksamheten inklusive forskningsanknytningen urholkas.
Vänsterpartiet anser att forskningsresultaten från sammanslagningar av andra stora sjukhus – t.ex. Karolinska och Huddinge i Stockholm – bör ligga till grund för en rekonstruktion med det primära syftet att skapa en hållbar och brett förankrad förändring. Den helt grundläggande ambitionen måste vara att skapa sammanhang mellan medborgarnas och patienternas behov och intressen, de politiska målen, professionens förslag och synpunkter samt de ekonomisk-administrativa intentionerna. Enligt Soki Choi, forskare vid Karolinska Institutet, måste dessa olika perspektiv beaktas vid ledning och utveckling av stora komplexa organisationer som universitetssjukhus.
Just där måste rekonstruktionen ta sin utgångspunkt. Sedan tankarna att bygga ett nytt stort universitetssjukhus i Malmö-Lund-trakten nu definitivt har avförts från dagordningen återstår att få de bägge sjukhusen att fungera och samarbeta.
Vänsterpartiet föreslår därför i en motion att Region Skåne tillsätter en utredning av SUS framtida organisation med utgångspunkten att sammanslagningen inte gett önskat resultat, samt tar initiativ till att så snabbt som möjligt återupprätta kvalitén i bemötandet och behandlingen av patienterna inom de områden där fusionsprocessen har misslyckats. Det är också nödvändigt att återupprätta dialogen med professionen och de fackliga organisationerna för att skapa en bred konsensus och ett aktivt stöd för utvecklingsprocessen. Den politiska ledningen måste dessutom avsätta tillräckligt med resurser så att den fortsatta organisatoriska förändringen inom universitetssjukvården kan leda till ett positivt resultat. Den negativa spiralen måste vändas nu!

Saima Jönsson Fahoum (V) Lund, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne
Vilmer Andersen (V), Malmö, gruppledare och ledamot i Regionstyrelsen i Region Skåne
Mats Olsson (V), kommunstyrelseledamot i Lund
Hanna Gedin (V), kommunalråd, Malmö Stad

onsdag 14 mars 2012

Vänsterpartiet Malmö stödjer inte användningen av föräldrautbildningsprogrammet COPE

I ett öppet brev ställer August Lindmark från Teaterrepubliken frågor till bl.a. Vänsterpartiet i Malmö om vår syn på föräldrautbildningsprogrammet Cope.
Vänsterpartiet är principiellt mycket tveksamma till alla former av program och manualer som används generellt i olika sammanhang. Ett program som är utarbetat i ett sammanhang, när det gäller COPE i Kanada, kan inte överföras till ett annat sammanhang där människor lever under andra förhållanden och med andra förutsättningar.

– Det är inte politikens roll att införa olika pedagogiska modeller för föräldrar, utan att sätta upp mål. I fallet med COPE lades en gång extra pengar i en satsning på föräldrautbildning. Vi i Vänsterpartiet var skeptiska till detta, men det försäkrades att olika negativa delar i programmet skulle förändras och inte användas. Teaterrepublikens granskning av hur COPE används och olika nyckelpersoners uttalanden visar att användandet av COPE bryter mot grundläggande värderingar som är viktiga för oss i Vänsterpartiet, säger Daniel Sestrajcic, ordförande Vänsterpartiet Malmö.

– Vi kan inte försvara att bestraffningar och belöningar används mot barn. Det är helt oacceptabelt att detta finns i en manual som används i en kommunal verksamhet. Vi har sedan Teaterrepubliken uppmärksammade problematiken vid ett flertal tillfällen tagit upp detta i diskussioner inom majoriteten. Vi i Vänsterpartiet vill och agerar för att Malmö stad ska sluta använda COPE som program för föräldrautbildning, fortsätter Sestrajcic (V).

Det innebär att Vänsterpartiet inte är beredda att stödja att COPE skattefinansieras via Malmö stad. Det innebär också att vi på alla politiska nivåer i staden inklusive stadsdelsnämnderna via våra politiska representanter kommer att ta upp frågan och agera för att stadsdelen inte längre skall skjuta till pengar till eller använda sig av COPE.

fredag 2 mars 2012

Jämställdhet


I veckan valde en av Sveriges främsta (?) antifeminister Pelle Billing att kommentera Malmö Stads jämställdhetspolitiska satsningar och var såklart emot. Att ställa kvinnor och män mot varandra och jämföra på vilket sätt ojämställdheten visar sig är i hans värld att jämställa med totalitära samhällsbyggen. Va skönt, tänkte jag. Då vet vi att vi är på rätt väg.

I Malmö har vi som ni vet antagit en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Det betyder att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Personalarbetet, fritid, kultur, vård och omsorg och skola. Allt ska analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och de ojämställdheter som hittas ska rättas till.

Och det behövs. I Malmö upplever hälften av de tillfrågade ungdomarna under 25 år att de har upplevt eller sett andra blivit utsatta för sexism under deras fritid. I Malmö mördades en kvinna för två veckor sedan framför sina barn, av barnens pappa. I Malmö och Sverige är löneskillnader som bara beror på kön en realitet. Feministisk kamp och jämställdhetsarbetet i kommunen är nödvändigt för att förändra detta. Kvinnors liv beskärs av en bristande ekonomisk självständighet, av hot om våld och av den strukturella ojämställdheten som finns i vårt samhälle.

I veckan kunde vi läsa om att en företagare ville sprida sin verksamhet även till Malmö och starta en strippklubb även här. Hur det går med den saken vet vi inte än. Men det vi vet är att exploateringen av kvinnors kroppar inte är ett nytt påfund. Det vi vet är att kampen för rätten till sin egen kropp och sexualitet fortfarande är viktig.

I studier av unga tjejers hälsa är det tydligt att unga tjejer både tänker mer på sitt utseende och mår sämre över det än killar. Deja, delegationen för jämställdhet i skolan har sammanställt forskningen och konstaterar att tjejer oroar sig mer för sin vikt och sitt utseende och att det påverkar deras självbild negativt.

Så nog behöver vi göra något åt det här. Ett systematiskt jämställdhetsarbete i kommunen är en bra grund för allt det fortsatta arbetet här i stan.

Mvh Hanna Gedin, (V) kommunalråd med ansvar för jämställdhet

PS! Vi ses väl den 8 mars, klockan 18.00 på Gustav Adolfs torg för att fira internationella kvinnodagen, känna gemenskapen och för att få kraft att kämpa på ett år till! 

onsdag 29 februari 2012

Vänsterpartiet i kommunstyrelsen

Det har idag varit kommunstyrelse. Vänsterpartiet lämnade två särskilda yttranden och tre reservationer.

Sälj inte malmöbornas mark
Alla partier utom Vänsterpartiet vill sälja mark i två fall. Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att gemensam egendom säljs ut och att marken blir en handelsvara. Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt (=hyra) ska vara det normala.

Inga kameror
Vi i Vänsterpartiet anser att det är en allvarlig kränkning av medborgarnas integritet att införa kameraövervakning av allmänna platser och har hela tiden motsatt oss förslaget. I kommunstyrelsen anslag för projekt och utredningar finns pengar reserverade för att kameraövervaka ”stråket”, gågatorna i Malmö. Denna fråga har prövats i rättsliga instanser och det har blivit avslag. Vi anser att rättsinstanserna har gjort en korrekt bedömning av att integritetsaspekten. Det är nu bara en prestigesak att reservera pengarna år från år, istället för att använda dem till något bättre.

Välfärd istället för den rekorddyra kongressanläggningen KKH
Vi har nu att behandla detaljplanen för kvarteret där Kongress-, konsert- och hotellanläggningen (KKH) ska anläggas. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss att Malmö stad går in och finansierar en Kongress-, konsert- och hotellanläggningen (KKH) med en direkt hyreskostnad för Malmö Stad som kommer uppgå till 47 miljoner kronor årligen under husets livstid. Till detta kommer kostnader för att iordningställa marken runt omkring anläggningen. Investeringskostnaden för det uppgår till minst 89 miljoner kronor, drift- och underhållskostnaderna är ospecificerade. Dessutom tillkommer investeringen i ett parkeringshus.

Hur finansieringen av detta projekt ska ske har hittills inte presenterats och enligt uppgifter har det redan skett en kraftig fördyrning sedan kommunfullmäktige godkände ett igångsättande av projektet. Vänsterpartiet anser att dessa kostnader för en kongressanläggning med konserthus är orimliga. Kostnaden gäller bara själva byggnaden, till det kommer senare behövas nödvändiga utökningar av kostnaderna för verksamheten för att fylla huset med innehåll. Projektet är långsiktigt osäkert och kvar med notan får Malmös skattebetalare stå.

I slutändan handlar det om att prioritera kommunens resurser och att använda varenda skattekrona på absolut bästa sätt för att generera arbetstillfällen, kultur, livskvalité och välfärd för alla Malmöbor. I en situation där vi behöver fler förskolor, mer resurser till skolan, vården och kulturen är det oansvarigt att satsa på ett lyxbygge. Den årliga kostnaden för kongressanläggningen motsvarar en skattehöjning på drygt 10-öre, eller ungefär 120 lärartjänster eller drygt 150 undersköterskor i hemtjänsten.

Dagens beslut om detaljplanen utformning har vi inget att invända mot utan bara den bristfälliga finansieringen av projektet med enorma skattesubventioner.

Låt budgetprocessen ha sin gång
Det är varje nämnds och styrelses ansvar att lyfta upp problem och behov som finns i verksamheten och sedan får kommunfullmäktige slutligen fatta beslut om prioriteringar när budgeten antas efter diskussioner i budgetberedning och i kommunstyrelse.

Det är helt fel signaler att uppmana nämnder och styrelser i Malmö Stad att inte redovisa de behov som finns. Det blir en tystnadens kultur som då råder i organisationen som inte främjar en utveckling av kvalitén. Med detta beslut så ”låser” kommunstyrelsen budgeten för 2013 med samma fördelning som 2012. Det ger ingen möjlighet till politiska prioriteringar i budgetberedningen. Hur ska budgetberedningen och i slutänden kommunfullmäktige kunna fatta bra underbyggda beslut om inte all fakta finns med i processen?

När kommunstyrelsen nu skickar en uppmaning till nämnderna att inte begära nya verksamheter eller utökade satsningar så blir budgetberedningsprocessen kraftigt åsidosatt och vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot att kommunstyrelsen ger nämnder och styrelser direktiv som föregår den vanliga hanteringen av budgeten.


onsdag 15 februari 2012

Svar på Interpellation om Spegeln från Peter Österlin (M)

Jag får börja med att tacka Peter Österlin (M) för att ha ställt en interpellation i en central kulturfråga för Malmö Stad. Jag tycker det är bra och gör att vi får en bättre och mer levande diskussion kring kulturpolitiken i Malmö.
Malmö som filmstad och kvalitetsfilmstad där filmen får sin rättmättiga plats både som konstform och uttryck för vad många Malmöbor är intresserade av att delta i både som skapare och som publik är central.  Det är klokt av Malmö som har viljan och ambitionen att vara en kulturstad i framkant att göra vad man kan för att understödja utvecklingen av Filmen här i Malmö.

Det handlar om många olika saker – det handlar bland annat om att understödja de många filmfestivaler som finns här, det handlar om att se till att vi får en fungerande skolbio och utvecklad mediepedagogik, det handlar om att på sikt hitta vägar för att stödja de filmmiljöer som finns här och växer fram genom exempelvis en framtida filmfond och det handlar om att ge bästa möjliga förutsättningar för de biografaktörer som finns i Malmö vilket är Folkets Bio samt Folkets Hus och Parker.

Detta gör vi både för att Malmöpubliken skall erbjudas kvalitetsfilm från hela världen och bredda möjligheterna att se kvalitetsfilm som inte annars skulle visas i Malmö och för att det bidrar till att utveckla filmen som konstform och därmed understödjer en livaktig filmmiljö. Något som alla undersökningar visar gynnar en stad som Malmö och gör Malmö till just den där staden man vill bo i och som dessutom drar inkomster till staden.

Centralt för att kunna utveckla filmen i Malmö är att understödja infrastrukturen och verksamheten för de aktörer som driver denna struktur. Utan dessa biografer skulle vi inte kunna ha så många filmfestivaler i Malmö av så hög klass, utan dessa biografer skulle vi få ett mindre och smalare utbud av film i Malmö med betoning på kommersiella Holywoodfilmer.  Utan Folkets Hus och Parkers driv av Spegeln skulle vi inte ha Cinemateket, vi skulle inte liveoperavisningar, vi skulle inte ha TriArts filmer och vi skulle de facto ha ett sämre filmklimat i Malmö.

Det är bland annat av ovanstående anledningar som ett brett filmärende utarbetats och i total enighet på kulturnämndens möte i januari antagits över alla partigränser för att tillskapa en robustare situation för våra två aktörer på kvalitetsfilmssidan samt utveckla skolbioverksamheten.

Jag kan också konstatera att publiken för repertoarfilmen i Malmö 2010 var totalt 767 571 besök varav 737 087 var på SF. Det betyder att SF totalt dominerade marknaden i sin i det närmaste monopolliknade ställning med 96 % av alla besök på bio 2010 och siffrorna torde inte ha ändrats dramatiskt sedan dess. Utöver reportoarvisningarna tillkommer ca 70 000 besök via filmfestivaler, cinemateket, liveopera visningar, uppsökande filmverksamhet med mera som bedrivs och garanteras av Folkets Hus och Parker samt Folkets Bios existens och deras infrastrukturer. Det största hotet mot kvalitetsfilmen i Malmö och att det de facto finns ett rikt utbud att välja mellan för publiken är med andra ord SF.

Så till de direkta svaren på de fyra frågorna som Peter ställer:
1.      Ja jag anser att Folkets Hus och Parker som driver Spegeln uppfyller den uppgift man har för att driva kvalitetsfilmsbiograf som – märk väl - enbart delvis finansieras av skattemedel i Malmö.

2.      Eftersom jag inte anser att Malmö stad otillbörligt gynnar en aktör på marknaden utan tvärtom uppfyller det syfte av att bredda utbudet för Malmöborna avseende kvalitetsfilm så har jag inte för avsikt att ta initiativ till att minska stödet eller förändra verksamheten mer än de ständiga dialoger som vi kontinuerligt har med Folkets Hus och Parker om filmsituationen i Malmö och utvecklingen av kvalitetsfilmsverksamheten.

3.       Det går inte att en gång för alla slå fast reglerna för kvalitetsfilmsbiograferna som vi understödjer utan det sker i en ständig dialog och baserar sig på årliga beslut baserat på den ansökan som lämnas in till kulturstödet och som kulturnämnden beslutar om på årlig basis. Beslut som vi över våra partigränser hittills varit ense om – sedan moderaterna gav upp försöken att se till att Spegeln skulle bli en SF-biograf.

4.      Jag kan konstatera att vi haft en bra diskussion kring hur den historiska lösningen för skolbion som funnits på spegeln och som ärvts av Folkets Hus och Parker och att den inte varit lyckad vare sig för stadens skolbioverksamhet eller för Spegeln. Vi har därför kommit överens om att ansvaret för skolbion inte längre skall ligga på Spegeln och med anledning av det också tagit bort stöd på 250 000 SEK som man haft för att ansvara för skolbion. Jag anser att Folkets Hus och Parker genom sin ärliga dialog om problemen med skolbio har visat en hög grad av seriositet och ansvarstagande. Med andra ord förändrar det inte min inställning.

Daniel Sestrajcic, Vänsterpartiet
Ordförande Kulturnämnden

Svar på enkel fråga om politisk styrning av kulturmedel

Tack för den enkla frågan. Jag håller med om att Malmö de senaste åren fått ett i allra högsta grad brett och blomstrande kulturliv som Peter Österlin (M) skriver i sin enkla fråga och det är oerhört centralt för varje stad som vill vara en framgångsrik stad och en stad öppen för sina medborgare.

Jag kan också med stolthet säga att för den rödgröna majoriteten är det centralt att vi hela tiden arbetar för att stärka förutsättningarna och öka resurserna till det fria kulturlivet. Vilket inte minst markeras av att vi förstärkt budgeten med 2 miljoner för 2012 varav 700 000 SEK är nytillförda pengar utöver pris- och lönekompensation riktade till projektstödet och utöver det ytterligare 500 000 genom beslut på nästa kulturnämnd i stöd för projekt som genomförs i Folkets Park och på Moriskan.

Det betyder att den rödgröna majoriteten i handling också visar att man vill stödja och öka förutsättningarna för det fria kulturlivet något som ofta sitter lite längre in för exempelvis moderaterna.

Jag tycker att det är självklart att det är politiker som i alla demokratiskt valda församlingar fattar besluten och att tjänstemännen genomför arbetet med att ta fram underlag, analyserar, gör kvalificerat bedömningsarbete och tar fram förslag till beslut som politikerna sedan tar ställning till. Framförallt är det viktigt när vi diskuterar frågor som projektstöd och mig veterligen så arbetar alla de instanser i Malmö som arbetar med projektstöd på samma sätt det vill säga politikerna fattar besluten och inte tjänstemännen.

Skall man som politiker kunna fatta sådana beslut så måste man komma tidigt in i processen för att ha tillräkligt med kunskaper och insikter för att kunna fatta rimliga beslut på tjänstemännens underlag. Annars blir mötena de facto kafferep och politiker fångar i tjänstemännens grepp.

Men Peter Österlin du behöver inte vara orolig jag det är självklart att politiker inte skall detaljstyra kulturbidragens fördelning ner till minsta nivå – vilket inte heller Malmös kulturpolitiker gör eller i framtiden skall göra.

Slutligen noterar jag att de två förslag till tilläggsbeslut som vi fattade på kulturstödsutskottet i januari – utöka stödet till Malmö Arab Filmfestival och till Teaterrepubliken – i allra högsta grad var beslut som politiker bör ta. Jag gladde mig också över att de besluten fattades i enighet med moderaterna.

Som så mycket annat så upplever jag att moderaterna ofta vill både äta kakan och ha den kvar.

Daniel Sestrajcic (V)